افروز
یک آسمان ستاره
قالب وبلاگ

دلیل اول لزوم تحقق هدف خلقت است.اگرپیامبران معصوم نباشندغرض ازآفرینش وبعثت محقق نمیشد.وخدا که حکیم است نقض غرض نمی کند.هدف از ارسال رسل ارشادمردم به سوی سعادت وبازداشتن ازمفاسد است.پیامبران باید مقدماتی را فراهم کنند که امکان تربیت واقامه قسط امکان پذیر باشد.اگر خودشان معصوم نباشندنمی توانندمردم را ارشادکنند.مردم می گویند اگراین کار قبیح بود خودش انجام نمی دادپس قبیح نیست اگر ببیند اشتباه می کند احتمال می دهد احکامی را که از جانب خدا اورده اشتباه کرده واسمش را وحی گذاشته یا شاید وحی را کم وزیاد کرده است.دراین صورت دیگر اعتمادی به امر ونهی پیامبران باقی نمی ماند.

دومین دلیل :لازمه عدم عصمت تناقض است یعنی اگر پیامبر معصوم نباشدباقول ونقل خودش مردم را امر به گناه می کندودردعوت امربه کار دیگری می کندکه بین این دو تفاوت است.مثلا پیامبر می گوید مردم فلان کار را انجام دهند وخدادرقرآن گفته این کارراانجام ندهیدومردم دچار تناقض می شدند.

[ شنبه هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 21:50 ] [ بیات ] [ ]

رسول خدا به امیرالمومنین فرمود:به هر منزلی وارد شدی بگوخدایا این خانه رابرای من با برکت قرار بده.پدرشیخ صدوق علی ابن بابویه ازطریق وکیل امام زمان نامه به ایشان نوشت که آقادعاکنید برای من که خدا به من اولادی دهد امام پاسخ دادند دعاکردیم به زودی بچه ای با برکت به دنیا می آید.کشاورزی به امام صادق عرض کرد می خواهم زمینم با برکت شود امام فرمودوقتی می خواهی بذرت رابکاری یک مشت از آن بردار وسه بار این آیه را بخوان                                                              افریتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.بعدسه مرتبه بگو اللهم الجعله حبا مبارکا.خدایا این دانه ها را بابرکت قرار بده.حضرت عیسی ازجایی عبور می کردند. آهوییرادیدند دردام صیادی اسیر شده بود.آهو از حضرت عیسی کمک خواست وگفت سه روز است که من دراین دام صیاد افتادم در حالیکه فرزندانم گرسنه منتظر من هستند.حضرت عیسی از صیاد خواست آن راآزاد کند صیاد گفت چند روز است که شکاری گیر نیاورده ام من حاضرنیستم آن رارها کنم.حضرت گفتند من میروم تاپول آن رابرایت بیاورم ورفت ولی وقتی برگشت صیاد آهوراکشته بود حضرت خیلی ناراحت شد وگفت خدا یا برکت رااز زندگی اوبگیر.واما بعضی عواملی که برکت را اززندگی می گیرد1-کسی که فحش دهد به برادر مسلمانش .خدابهشت رابر آدمهایی که فحش می دهند حرام کرده.کسی نزد امام صادق غلامش را فحش دادآقا ایستاد وگفت من تورا آدم با تقوایی می دانستم ولی فهمیدم که با تقوا نیستی وامام صادق تا آخر با او حرف نزد.2-کسی که غش کند با مسلمانی حقه کند.

3-روایات داریم اگر ارتباط مردم با علماکم شود برکت اززندگی کم می شود.اگر مردم از علما دور شوندبرکت ازمالشان برداشته میشوند خدا سلطا ن جائر برآنها حاکم می کند وجامعه ای بی ایمان ازدنیا می رود

4-خفیف شمردن نماز برکت را از زندگی می گیرد

[ پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ ] [ 21:23 ] [ بیات ] [ ]

حضرت علی درحکمت 150چندصفت را مذمت می کنند.خدا درقرآن گفته ان کنتم تحبون الله فاتبعونی اگر خدا رادوست دارید دنباله رو پیامبر باشید.هرکس ادعای دوستی کرد باید هزینه کند.یکی از شهدای احد مصعب ابن عمر جوانی بود که پدر ومادرش لذیذ ترین غذاها وبهترین خوراکهارا به او می دادند.وقتی مسلمتن شد پدرومادرش رابطه شان را قطع کردند و فقردرزندگی اوواردشد.وقتی درجنگ احد شهید شد پیامبرکنارجنازه اش فرمود این بنده ای است خداقلبش رانورانی کرده است وحب خداوپیامبر اورا به این وضعیت کشیده.امام سجاد دعا می فرمود:اللهم لا تجعلنی ممن یحب الصالحینولا یعمل عمله.خدایا مرا از آنهایی قرارنده که صالحین را دوست دارند ولی کارآنهاراانجام نمی دهند ویبغض المظلمین وهو احدهم از گناهکاران بدشان می آید ولی خودش یکی از آنهاست.امام صادق در تحف العقول به یکی از یارانشان فرمودند مردم درباره ی ما سه دسته هستند1-گروهی مارا دوست دارند انتظار امام زمان را هم می کشند حدیث های مارا حفظ می کنند اما کارمارا انجام نمی دهند خدا اینها را به جهنم می برد.2-گروهی مارا دوست دارند حرفهای مارا گوش می دهند عمل هم می کنند به آنها اما مارا وسیله کارشان قرار می دهند کاسبی می کنند به اسم ما خدا شکمشان را پر از آتش می کند3-گروه سوم ما را دوست دارند به حرفهای ما عمل می کنند مطیع ماهستند.اینها ازماهستند وما ازاینها.  یکی از فرمانداران حضرت علی به نام حارث ابن عبدالله حمدانی بارها خدمت حضرت علی می آمد واظهار محبت می کرد وقسم می خورد که من شما را دوست دارم.آقا فرمودند :ای حارث اگر مرادوست داری 5کاررا انجام نده 1-باما مخاصمه نکن(هرچه امام می گوید بگوچشم)2-مارابازیچه قرارنده(اسم یمک امام را روی بانک می گذارند ولی ریشه وبنیانش حرام است یک جشنواره به اسم یک امام می گذارند ولی هرچه گناه هست دراین جشنواره انجام می دهند3-مارا وسیله مزاح وشوخی قرار نده 4-مارازیادی بالا نبر (مثلا نگو علی خدای من است یا علی پیامبر است 5-مارا پایین نبرید

[ دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ ] [ 20:49 ] [ بیات ] [ ]


انسان وقتی درمصیبت سیدالشهدا متاثر ومتالم می شود این تالم وتاثر تبدیل به اشک می شود واین گریه هم ظاهر وباطنن وهم سری دارد.ظاهرش همان اشک ریختن است .درروایات داریم حتی تباکی برامام حسین باعث نجات می شود .بکاءیعنی اردرون اشک ریختن ولی تباکی یعنی تلاش کند که حالت گریه واشک درخودش ایجاد کند.امام صادق فرمودند اگر کسی 10نفر رابرای امام حسین بگریاند اهل بهشت است بعد فرموداگر 9نفر رابگریاند اهل بهشت است بعد فرمودند8نفربعد فرمودند هرکس 7نفر را تا اینکه فرمودند هرکس یک نفر را بگریاند یاخودش بگرید یاتباکی کنداهل بهشت است.باطن این گریه هااین است که ملائکه سبقت می گیرند که درمجلس امام حسین شرکت کنند.واما سرَآن بکاءامام زمان است که یک شعاعی از آن درجمع مومنان دیده می شود.اگر بکاءانسان وصل شودبه تالم نبی اکرم کامل است.گریه برامام حسین یک مودت کامل به اهل بیت است وباعث می شود که حق پیامبر اداشود.اگر گریه برامام حسین دائمی باشد یعنی انسان همیشه به یاد امام حسین باشد این گریه عبادت میشود.انسان باید لبخند بزند ولی دائم درحال غصه باشد مثل پدر مادری که فرزندش راازدست داده اند.امام علی فرمود مومن قلبش محزون وچهره اش بشاش است.کسی که اهل بکاءدائمی باشد به رشد کامل می رسد.

[ پنجشنبه هفتم آذر ۱۳۹۲ ] [ 19:47 ] [ بیات ] [ ]

زیارت امام حسین مستحب است ولی از خیلی از واجبات ثوابش بیشتر است .زیارت امام حسین دراوقات مختلف آثار مختص خود رادارد.درموردشب قدر داریم که اگر کسی می خواهد 24هزار پیامبربا او مصافحه کنندشب قدر به کربلاءبرود.درشب نیمه شعبان 124 هزار پیامبر ازخدااجازه زیارت امام حسین را اجازه می گیرند وبا زائران امام مصافحه می کنند.به پیامبر خدا عرض کردند تازمانیکه ما هم نفس ودرکنارشما هستیم مشتاق آخرت وبی میل به دنیا می شویم اما تااز شما فاصله می گیریم کم کم این آثار می رود ما نگران هستیم که شاید ما جزءمنافقین هستیم.حضرت فرمودند این نفاق نیست اما این خطوه {قدمهای شیطان } است که سرمایه های انسان رامی گیرد.وپیامبرفرمودند اگرآن حالتی راکه وقتی نزد من هستید پیدامی کنید بتوانید حفظ کنید هم نشین ملائکه می شوید ملائکه باشما دست می دهند ومی توانید همراه آنها روی آب هم راه بروید.واگر کسی نتوانست این حالت راحفظ کند اهل استغفار دائمی باشد چون خداوند متطهرین رادوست دارد.پس کسی که امام حسین رازیارت کند جرئی از ملائکه میشود.درروز عرفه خدا اول به زائرین امام حسین نگاه می کند وبرآنها تجلی می کند بعد بر اهل عرفات.البته در جات دریافت آدمها ازاین تجلی تابع مقام زیارتشان است.اگر انسان به پشت بام برود ویک نگاه به چپ وراست کند ویک سلام به ابا عبدلله بدهد سلام یک حج مقبوله دارد.درریارت امام حسین یا هر امام بزرگوار دیگری مقصد خداست.وزیارت در واقع حرکت به سوی خداست که از وادی ولایت عبور می کند.حضرت علی می فرماید خدامی توانست راه معرفت را رابه سوی انسانها باز بفرماید اما ما را باب الله وصراط وسبیل ووجه الله قرارداده واگر می خواهید به خدا برسید باید ازطریق مابرسید.مقصد نهایی ما امام نیست خداست ولی این سفر از مسیر فرزند رسول خدا (ولایت )عبور می کند.درهای حرم امام حسین به روی انسانهای موحد باز می شود البته به همه زائران احترام می گذارنداما به آنهایی که دنبال خدا هستند بیشتر وفا می کنند.حقیقت نبوت که به قلب پیامبر عطا شده یک شعاعی ازآن در حرم امامان است.خانه ای است که در آن اجازه ی بندگی داده اند.

[ یکشنبه سوم آذر ۱۳۹۲ ] [ 5:17 ] [ بیات ] [ ]

خداوند درسوره تغابن درآیه 14می فرماید: وان تعفواوتصفحواوتغفروا فان الله غفور رحیم .خداازمومنان می خواهد که اگر زن وبچه هایشان گناهی کردند گذشت کنید وبه رویشان نیاوریدو وفراموش کنید.درسوره نور آیه 22می فرماید :ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفرالله لکم .ببخشید وفراموش کنید آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد.چه جایی باید گذشت کنیم وچه جایی نباید گذشت کنیم.در مسائل شخصی باید بگذریم.درسوره آل عمران آیه 132و134داریم که هرکه می خواهد به سرعت برق به بهشت برودباید این صفات راداشته باشد1-اعدت للمتقین باتقواباشد2-الذین ینفقون فی السراء و والضراءدرسختی وراحتی انفاق کند3-والکاظمین الغیظ خشم خودرا کنترل کند4-والعافین عن الناس از مردم بگذرد.روزی یکی ار غلامان امام سجاد در حال آب ریختن روی دستهای ایشان با ابریق بود که ناگهان ابریق به سر حضرت خورد واز سرورویشا ن خون وآب جاری شد..غلام خیلی سریع گفت والکاظمین الغیظ امام خشمش را فرو خورد ادامه داد والعافین عن الناس امام فرمود بخشیدمت.ادامه دادولله یحب المحسنین امام فرمود آزادت کردم.مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاءدرمسجد اصفهان نماز می خواند.سهم سادات رابرایش آوردند.سادات فقیر راصداکرد وبه سهمشان راداد.بعد می خواست آماده شود برای نماز که سیدی آمد وگفت سهم مرا بده شیخ.شیخ گفت دیر آمدی تمام شد.او هم آب دهان انداخت به صورت  شیخ.همراهان برافروختند وتا آمدند موضع بگیرند شیخ جلویشان را گرفت وعبایش را باز کرد وراه افتاد بین صفهاوگفت هرکه مرا دوست دارد به این سید کمک کند .همه کمک کردند وآن سید هم ازمریدان شیخ شد.درسه مورد نباید گذشت.1-العفوعن المقرلا عن المصرکسی که خطا می کند وپررویی هم می کندنباید گذشت .درجنگ بدر یکی از کفار اسیر شد گفت یارسول الله من زن وبچه دارم مرا ببخشید.رسول خدا اورا بخشید واز او قول گرفت که دیگر در جنگی شرکت نکند.ولی سال بعددر جنگ احد شرکت کرد وباز اسیر شد. دوباره شروع کرد به روضه خوانی برای پیامبر.پیامبر فرمود اورا بکشید.مومن ازیک سوراخ دوبار گزیده نمی شود.امام حسین درشب عاشورا پشت خیمه گودالی کندوآتش روشن کرد تادشمن نتواندنفوذ کند.خبیثی آمد وگفت صبرکن ما تورا می کشیم وشروع کرد به شماتت امام.امام دعاکرد خدایا به همین آتش  بگیرش.وهمان موقع اسبش لیزخورد وافتاد در آتش  وسوخت.امام صادق یاری داشت به نام معلب ابن خبیس .فرماندار خبیث مدینه  به نام داوود بن علی اورا دستگیر کرد.امام دستور داداورا آزاد کن .جواب داد می خواهم اورا بکشم.فرمود نفرینت می کنم اهمیتی نداد واورا کشت.امام وقتی شنید به سجده رفت وفقط می شنیدند که می گفت العجل.العجل .العجل .هنوز در سجده بود که خبر آمد داوود یک مرتبه رنگش سیاه شد وخفه شد.2-مورددیگری که نبایدبگذریم.درروایات داریم تجاور عن العبد مالم یکن وهنا فی الدین بگذر ار مردم مادامیکه به دین لطمه نخورد.اگر امام حسین اریرید می گذشت دین لطمه می خورد.یا اگر پیامبر از ابولهب می گذشت دین لطمه می خورد.3-کسی که قصدش خوار کردن مومن باشد نباید اورابخشید.کسی به اسم حکم ابن ابی العاص همیشه راه می افتاد عبای پیامبر را می کشیدشکلک در می آورد پیامبر چندبار اورابخشیدولی یک بار فرمود به همین شکل بمان.واوتاآخر عمر رعشه گرفت وهمیشه در حال شکلک در آوردن بود.

 

[ شنبه بیست و پنجم آبان ۱۳۹۲ ] [ 0:32 ] [ بیات ] [ ]

آیات 12تا15 سوره مریم. واتیناه الحکم صبیا.درکودکی خدا به اوحکمت داد وپیغمبرشد.وقتی که بعضیها به امامت امام جواد به خاطر کودکی ایشان اعتراض داشتندامام همین آیه را  کردند.2-وحنانا من لدنا.حنان یکی از صفات خداست یکی از اسمهای حضرت زهرا حانیه است حنان یعنی خیلی مهربان وحانیه کسی که خیلی باهمسر وفرزندانش مهربان است.خدا وند فرمود یحیی نزد ما محبوب بود.رسول خدا فرمودند سه چیز محبت می آورد.1-دین دار بودن 2-فروتنی درمقابل خدا ومردم3-خدمت وکمک به مردم.حضرت علی به فقیری کمک کرد یک نفراعتراض کردآاقاشماچه قدر انفاق می کنید؟امام فرمودند به خدا قسم اگر مطمئن بودم که یکی از آنها قبول شده باشد دیگر انفاق نمی کردم.به رسول خدا عرض شد شما چرا اینقدر گریه می کنید شماکه حتما به بهشت می روید فرمود برادرم یونس مگر پیامبر نبودلحظه ای به خودش واگذار شد افتاددرشکم ماهی.خدا به حضرت موسی فرمود حق شکر مرا به جابیاور عرض کرد من نمی توانم.خداگفت همین که بگویی نمی توانم حق شکر مرابه جا بیاوری همین حق شکرمن است.بزرگ شمردن گناه وکوچک شمردن عمل نیک تواضع دربرابر خداست.طاووس یمانی به امام سجادعرض کرد شما که جدتان رسول خدا وپدرتان فرزند فاطمه زهراست چرااینقدرگریه می کنید فرمودای طاووس قیامت به پدرومادر انسان کاری ندارند.رسول خدا درکوچه های مدینه دیدند که مردم دور کسی که صرع دارد جمع شده اند واورا دیوانه می پندارند.پیامبر فرمود این دیوانه نیست دیوانه کسی است که باتکبرراه می رود.

3-وزکاتا.سومین ویژگی حضرت یحیی زکات بود یعنی پاکیزه بود.4-وکان تقیا.حضرت یحیی پرهیزگاربود.قرآن می گویدتنها توشه قیامت تقوی است.تقوی اساس ایمان است.5-وبرا بوالدیه.حضرت یحیی به پدرومادرش کمک می کرد6-7-ولم یکن جباراعصیا .جباروزورگونبودبادیگران مشورت می کرد.اوگناهکارنبود.

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:48 ] [ بیات ] [ ]

رزقهایی که ازعاشورا نصیب می شود مثل گریه ،شفاعت،زیارت فقط مختص ما انسانها نیست.همه کائنات مهمان این زرقها می شوند.این رزقها درهمه سال نصیب میشود ولی ایام بهره مندی ازاین رزقها دهه اول ماه محرم است.درروایات هست که امام حسین قتیل العبرات است یعنی کشته شده اشکهاست.یعنی یکی ازآثار شهادت امام حسین جریان اشکی است که ازعاشورا جاری می شود.گریه برامام حسین شامل جمادات وحیوانات وگیاهان وجن ها وغیره می شود.درروایات هست که خدا روضه سید الشهدا را بر حضرت زکریا خواند او به قدری منقلب شد وگریه کرد که به خدا عرض کرد خدایا فرزندی به من عطا کن که ار خوبان روزگار باشد وبه سختی به شهادت برسد تا من بتوانم در مصیبت پیامبر اکرم شریک باشم وروز اول محرم را روزه گرفت ودعاکرد وخدا به او یحیی را عطا کرد.وقتی ابراهیم خلیل ماموریت یافت که فرزندش را قربانی کند دست اسماعیل را گرفت وبه منی برد اما هرچه تلاش کرد کارد نبرید ابراهیم به خدا عرضه داشت کارمن چه اشکالی داشت که من موفق نشدم.تابه ثواب اعظم مصائب برسم .تلقی او این بود که بزرگترین مصیبت همین بوده.خدا اول ازاو اقرار محبت گرفت وپرسید خودت را بیشتر دوست داری یا پیامبر آخرالزمان را؟جواب داد پیامبر را.خدافرمود فرزند خودت را بیشتر دوست داری یا فرزند پیامبر آخر الزمان را؟گفت:فرزند پیامبر را.بعد خدا روضه سیدالشهدا را برای او خواند وازاو پرسید اعظم ابتلائات کدام است قربانی کردن فرزند تو یا قصه عاشورا که صاحب این قصه وجود مبارک پیامبر است .حضرت ابراهیم آنقدر غصه دار شد که اگر اسماعیل راسر می برید اینقدر ناراحت نمی شد خداوند فرمود وفدیناه اسمعیل بذبح عظیم.آن ثوابی که تو در قربانی کردن اسماعیل دنبالش بودی حالا به تو رسید.هرکس می خواهد به ثواب اعظم مصائب برسد باید بر سیدالشهدا  گریه کند.خدا آن چیری را که به کسی که عزیزی را ازدست داده  بالاترش را به کسی میدهد که بر امام حسین گریه کند.گریه برامام حسین رزقی است که ارشهادت حضرت بر عالم می شود.این رزق همه انبیا را دربرگرفته وهمه آنها با آن مقرب شده اند.چه ثوابی دراین گریه هست که نبی اکرم هم برسیدالشهدا گریسته .گریه بر امام حسین فتح عظیم برای رسول الله است.درهای معنویت ومعرفت ومحبت ازعاشورا برسیدالشهدا وارآنجا بر همه کائنات گشوده شده است.وقتی که شهادت امام حسین را به حضرت زهرا و امیرالمومنین عرضه شد گفتند خدایا اگر اختیار با ماست ما نمی خواهیم این فرزندی که این گونه کشته می شود.خداوند قول داد من در مقابل این شهادت امامت را در صلب او قرار می دهد.به خصوص وجود بقیه الله را .وقتی این وعده را خدا داد راضی شدند.مزد شهادت امام حسین ظهور امام رمان است.زرق گریه برامام حسین تا قیامت ادامه دارد.درروایات داریم بساط محشر با روضه امام حسین برچیده میشود.امام رضا فرمودند:روزاول ماه محرم را روزه بگیرید ودعا کنید .جاهلیت حرمت ماه محرم را نگاه می داشتند بعد زنانشان را به اسارت بردند کاروانشان را غارت کردند.خدا هرگر اینها را نیامرزد.بعد فرمود اگر بخواهی برکسی گریه کنی فقط بر حسین ابن علی گریه کن.هیجده نفر از جوانانی که شبیه نداشتنددر کنارش شهید شدند.آسمانها وزمین برقتلش گریستند.چهار هزار ملک برای نصرتش آمدند ولی کار تمام شده بود غبار آلود واندوهگین مانده اند تا دوره ظهور امام زمان خونخواهی کنند.بعد فرمودند پدرم از امام سجاد برایم فرمودند وقتی جدم به شهادت رسیده آسمان خون گریسته.سپس 5دستور دادند برای محرم1-اگر بر امام حسین گریه کردی تا اشکت بر گونه ات جاری شود هر گناهی کردی خدا می بخشد کم یا زیاد صغیره یا کبیره2-اگر می خواهی خدا را بدون گناه ملاقات کنی امام حسین را زیارت کن3-اگر می خواهی در بهشت همنشین نبی اکرم باشی لعن کشندگان امام حسین را ترک نکن 4-اگر می خواهی ثوابی مثل شهدای عاشورا ببری هروقت یاد امام حسین افتادی بگو یا ابا عبدلله ای کاش من درروز عاشورا با شهدای تو بودم وخونم را می ریختم5-اگر می خواهی در بهشت در درجات ما باشی (بین ما وتو حائل نباشد)با خوشی ماخوش باش وبا غصه ما غصه دارباش.

[ شنبه هجدهم آبان ۱۳۹۲ ] [ 23:23 ] [ بیات ] [ ]

ماخیال می کنیم همین که قدرت قادر بود فعل محقق می شود درحالی که لیاقت وفعلیت فعل هم لازم است.مثلا آیا خدا می تواند یک ساختمان صد طبقه را دریک ثانیه خلق کند.درجواب می گوییم ساختمان یک امر مادی است پس زمان می خواهدکاری به قدرت قادر ندارد.نظام حاکم بر دنیا نظام اسباب ومسببات است.ذات عالم نیاز به سلسله اسباب دارد به قدرت خدا ربطی ندارد.ظرفیت دنیا جوری است که باواسطه باید کارها صورت گیرد.ونظامی که براین جهان حاکم است نظام احسن است والا می شد خدا جهان را جور دیگری اداره کند.آیا خدا نمی توانست برای هدایت ما پیامبران را خلق کند.چرا می توانست ولی ما ظرفیت نداشتیم پیامها را بگیریم.خدا نیاز به فرشتگان ندارد فرشته کارش کمک رسانی به مخلوقات است که مستقیما نمی توانند باخدا تماس داشته باشند.فرشته ها واسطه هایی هستند که فیض را از خالق دریافت می کنند وبه مخلوق می رسانند.خدانیاز به عبادت فرشته ها ندارد.آنها چون خودشان آگاه هستند خدرا عبادت می کنند چون خدا شایسته عبادت است اهل علم وعقل ومعرفت خدارا عبادت می کنند.

[ چهارشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 22:53 ] [ بیات ] [ ]
درمورد عصمت دیدگاههای متفاوت هست.یک گروه معتقدند پیامبران از بعضی گناهان کبیره مثل زنامعصوم می دانند.گروهی پیامبران رااز گناهان عمدی  معصوم می دانندولی گناهان سهوی انجام می دانند.گروهی پیامبران را از گناهان کبیره معصوم می دانند نه گناهان صغیره.بعضی ا ز گناهان آگاهانه فقط معصوم می دانند نه گناهان ناآگاهانه .بعضی معتقدند پیامبران قبل از رسالت معصوم نبوده اند وگروهی عصمت آنها را فقط متعلق به بعداز بلوغ پیامبران می دانند.شیعه اعتقاد دارد پیامبرا ن قبل وبعداز بلوغ قبل وبعداز رسالت ازهمه گناهان کبیره وصغیره آگاهانه وناآگاهانه عمدی وغیر عمدی معصوم بودند.عصمت در لغت به معنی منع ونگهداری وحفظ است.دراصطلاح مصونیت از گناه واشتباه به توفیق الهیست.عصمت دوجنبه دارد.1-علمی ونظری که دردریافت وحفظ وابلاغ پیامهای الهی دچاراشتباه نمی شدند.2-عصمت عملی .پیامبر ان مرتکب هیچ گناهی نمی شدند.گناه یعنی ترک واجب یا انجام حرام.بنابراین مباح ومستحب ومکروه فعل وترکش خلاف عصمت نیست.

چه کسانی معصوم هستند.به هرکسی که گناه نمی کند نمی توانیم بگوییم معصوم جون ممکن است شرایط انجام گناه را نداشته.حضرت معصومه وحضرت زینب وحضرت علی اکبر معصوم بودند ولی عصمتی که در قرآن مطرح شده به چهارگروه تعلق دارد1-فرشتگان2-پیامبران وامامان3-حضرت زهرا4-حضرت مریم

[ چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ ] [ 16:12 ] [ بیات ] [ ]

برای اینکه انسان بخواهد به مقام انسان کامل برسد  ومظهر اسماء وصفات خداشودباید ازخدا اطاعت کند تا بذرهایی که در ذاتش هست شکوفا کند.درروایات داریم بنده باهیچ جیزی همچون واجبات به خدا نزدیک نمی شود وبراثر نوافل رشد می کند تا اینکه با چشم وگوش وزبان خدا می بیند ومی شنود وحرف می زندیعنی مظهر اسما خدا میشود.وآن وقت انسان مثل خدا می شود به مقام کن فیکون می رسد واگر بخواهد جیزی رابداند می تواند واین مظهر علیم بودن خداست.اگر اراده کند می تواند پشت پرده راببیند.اسما خدا با هم منافات ندارند رحمن بودن با حکیم بودن خدا منافات ندارد.علیم بودن باستارالعیوب بودن منافات ندارد.کسی که مظهر علیم بودن است مظهر ستار العیوب هم خواهد شداین اسما با هم هستند.اگرکسی مظهر علیم شد رضا  ومشیتش واراده اش هم دراراده خدا حل می شود.آنجا که می بیند خدا نمی خواهد اوبداند اوهم اراده نمی کند که بداند.این مشیت هضم در خواست خداست اگرصلاح نیست پس پشت پرده را نمی داند.اگر کسی مظهر اسم علیم خداشد علم شانی پیدا میکند اگر بخواهدبداند بتواند بداند.حضرت ابراهیم صلاح نبود که بداند آتش سرد میشود.صلاح نبود که حضرت علی بداند درلیله المبین کشته نمی شود..یعقوب پیامبر صلاح نبود بداند یوسف کجاست اما وقتی صلاح بود بداند وقتی قافله از مصر جداشد گفت من بوی یوسف رااستشمام می کنم.این علم مطلق نیست .علم مطلق فقط مخصوص خداست .هرمظهر اسم علیمی علمش ازخداست.اهل بیت مظهر تام اسما وصفات خداوند است.

[ دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 15:16 ] [ بیات ] [ ]

زکریاازسلسله حضرت ابراهیم بود.دراول سوره مریم خدا زاو به عنوان کسی که رحمت خاص خدا شامل اوشده نام برده همسر اوخاله حضرت مریم است.زکریا کفیل حضرت مریم بود.اوتقوای حضرت مریم راکه می دید ازخدااولاد سالم خواست وخدا به او پسری داد درحالیکه همسرش نازا بود.نام پسرش راخداوند گذاشت .یحیی نامی بود تاان موقع کسی این نام رانداشت یحیی درکودکی به مقام پیامبری رسید.درسوره انبیا برای زکریا وهمسر وپسرش سه ویژگی ذکر شده.ایه 90.کانوایسارعون فی الخیرات دنبال کارخیر می دویدند.درسوره آل عمران آیه 114خدااز اهل کتاب تعریف کرده فرموده ای پیامبر اهل کتاب اگرامربه معروف ونهی ازمنکر وکارهای خیرکنند صالحند.رسول خدا فرموده بهترین مردم کسی است که خیرش بیشتر به مردم برسد.امام صادق درحالت طواف کعبه با یکی از شاگردانشان بود .کسی آمد سراغ شاگرد امام وازاوکمک خواست اما او به خاطر طواف توجهی نکرد امام به اوفرمود طواف را قطع کن وکار اوراانجام بده ولو اینکه طواف واجب باشد.درسوره فاطر مردم به سه دسته تقسیم شده اندیک دسته به خودشان ظلم می کنند.دسته ای میانه رو هستند.ویک دسته درکارخیر سرعت دارند.شخصی خدمت امام موسی کاظم آمد وازایشان خواست نامه ای به فرماندار بنویسد چون فرماندارمالیات سنگینی برای او بریده بودامام برای اونامه نوشت وفرمود اوراخوشحال کن تا خداتوراخوشحال کند.یکی از مصادیق سرعت به خیرآموزش خیر اصلاح خیراست.آشتی دادن بین کسانی که باهم قهر هستند.درکارهای خیر باید زمان سنجی کنیم زمانی کندن چاه وکاشتن درخت کارخیربود اما اکنون نیازها تغییر کرده است.ویژگی دوم خانواده زکریا درسوره انبیاآمده ویدعوننارغباورهبا.این خانواده خدارا می خواندند با امید وخوف.وکانوا لناخاشعین درمقابل خدا خاشع وفروتن بودند.

[ یکشنبه هفتم مهر ۱۳۹۲ ] [ 23:24 ] [ بیات ] [ ]


مهربانترین پدر با نگاهش بوی یاس می پراکند.حضورش در ضربان قلب دردانه اش زهرا تقسیم می شود.پدر سر فصل دیوان جاوید حقیقت ودختر مفسر آیات حق.درمکتبش شکفتن را فرا گرفته است.آیین شهید شدن وشهید پروراندن را آموخته است.پدر که رفعت آسمان از طنین نام اوست ومهر سپهر در دامن جمالش کسب نور می کند هر بامداد که آفتاب به احترام نامش قیام می کند به دیدار دخترش می شتابدوبراوسلام می کندوگونه هایش گذرگاه اشک ولبخند می شود.گویی خدا را در نگاهش می بیند.دلش مالامال از عشق این کوثر خداییست.هربارکه اورا به نظاره می نشیندغنچه ای درباغ قلبش شکوفا می شود واز رایحه ی دل انگیز این دیدار فضای آسمان وزمین عطر آگین میشود.گلبرگ رخسار فاطمه را می بوسد وبا دستان مهربانش موهای پریشانش رانوازش می کند واین نوازش با خنکای نسیمی دلنواز همراه است.اورا می بوید تا بوی بهشت به مشامش برسدواورا تماشا می کندتازیباترین باغهای فردوس را تجسم کند.وگاهی اورادر آغوش می کشد وچون خورشید درپس ابرهای اندوه آهسته می گرید.چون می داندبه زودی سپهر آینه فام صورت مفارقت به آنها نشان میدهد وطبل زمان آهنگ جدایی را می نوازد واین قلب کوچک توان زخمهای شمشیرستم را ندارد.می گرید چون میداند همسر این دختر بهترین مرد خدا روی زمین بعداز رسول خدا تنها میماند.می گرید چون اسرار حق را به او آموخته است ونامردمان می خواهند که لبهای اوبرای همیشه خاموش بماند.آرام در گوشش نجوا می کند که فصل برگ ریزان دل عاشقان نزدیک است وروزگار آبستن حوادث تلخ .تسلایش می دهد که دخترم در زیر بارش شقاوت ها صبورترین باش.واین چنین پدر ودختر قصاید بلند عشق ومستی رادر تک بیت های هجران و فراق ترنم می کنندوسرای دیدگانشان رادرانتظار دیدن یک دیگر با یاس ونسترن های معطر آذین می بندند.

[ جمعه بیست و دوم دی ۱۳۹۱ ] [ 18:27 ] [ بیات ] [ ]


باز آمد اربعین کربلا                                                   کربلا آن قبله گاه با صفا

اربعین اوج گیری تا خدا                                                 از زمینی پر زاندوه و بلا

عرش بر این سرزمین سوگند خورد                                عقل بااحساس هاپیوندخورد

عاشقی در کربلا تفسیرشد

 سهم دین داران چراشمشیرشد؟

رد پای  لاله ها بر روی دشت

  شد نشانی از حماسه از گذشت

کوله بار غم به دوش آسمان

 هر دو چشم آبیش شد خون فشان

قطره در آغوش دریا می گریست                                 سنگ در آن سوی صحرا می گریست

اشک نرکس خیمه زد در خاک و گل

 سوگنامه می سرود از سوز دل

تا ابد این آب مانده سر به ریز                                    مشک خالی دست ما راهم بگیر

تشنگی شد مشعل پر نور راه

  بغض کرده در دل شب قرص ماه

این عطش تاریخ را سیراب کرد

  هر دل آزاده را بی تاب کرد

کربلا گویی همان غار حراست

جبرئیل اینجا ولی صاحب غراست

نخل دین با خون گل ها پا گرفت

  سجده بر آدم زنو معنا گرفت

نور حق را کربلا تابنده کرد

  پیگر بی جان دین را زنده کرد

التماس دعا

[ چهارشنبه سیزدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 22:37 ] [ بیات ] [ ]


امام حسین دردل شب اصحابش راجمع کرد وخطبه ای ایراد کردشامل چهاربخش.دربخش اول امام به حمدخدا پرداختدرود می فرستم بر خدا به بهترین درودها.خدایا من تورا شکر می کنم هم در خوشی هم در غم  هم در سختی هم در دوران آسانی روایت داریم خودت رادر حالت خوشی به خدا بشناسان تادر ناخوشی خدا به سراغت بیاید.امام حسین دربدترین شرایط درشب عاشورا خدارا شکر می کرد.دربخش دوم امام از5نعمت یاد کرد.1-نبوت2-دین داری3-گوش وچشم وقلب4-قرآن5-خداراشکر که مشرک نیستیم.

بخش سوم خطبه حضرت ازاصحابش تقدیر کرد روبه آنها کرد وگفت من یارانی باوفاتر وبهتر از شما سراغ ندارم.بخش آخر خطبه فرمود من بیعتم را از شما برداشتم بروید اینها با من کار دارندشما ها بروید هرکس می رود دست یکی را هم بگیرد وبرود .متفرق شوید وبروید امااین جمله را که فرمود هق هق گریه اصحاب بلند شد عباس گفت برادرما کجا برویم برادران مسلم گفتند آقا ما کجا رویم. زهیر گفت اگر فکر کنیم دنیا برای همیشه باقی می ماند باز هم من حاضرم شهید شوم. امام حسین از خیمه بیرون آمدند.

[ چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ ] [ 20:45 ] [ بیات ] [ ]


برای درک مسایل 3کانل نیاز داریم 1-حس2-عقل3-قلب

1-ما می بینم و می شنویم.اما روز عاشورا مردم اصلا به امام حسین گوش نمی دادند. اول باید گوش دهیم بعد تعقل کنیم.امام حسین روز عاشورا می فرمود :اول حرف های مرا گوش دهید.عجله نکنید.وای بر شما چرا سکوت نمی کنیدچرا هلهله می کنید.خیلی از پیامبران وقتی حرف می زدند مردم انگشت در گوششان می کردند.جهنمیان اول حرفی که می زنند این است که اگر می شیندم جهنمی نمی شدیم . کسیکه شهوت در او غلبه کند.چشم و کوشش مریض می شود وبا گوش غیر سالم و چشم غیر سالم می بیند ومی شنود(در همه دیدنیها و شنیدنیها دنبال حرامش می گردد.)

2-عقل باید داده ها و ورودی ها را تنظیم کند.49بار در قرآن واژه عقل آمده ولید از مشرکین مکه است همه نعمتی خدا به او داده بود.10پسر سالم ،ثروت زیاد، املاک فراوان ،جسم سالم .قرآن را از پیامبر شنید پنبه داخل گوشش نکرد .پیامبررا دید نشست گوشه ای فکر کرد .آیا چیزی که پیامبر می گوید وحی است یا حرف خودش بعد از تجزیه و تحلیل گفت اینها سحر است این آدم ساحر است .قرآن می گوید آفرین به کسانی که راه حس را نمی بندند و بعد تحلیل می کنند ورا ه صحیح را انتخاب می کنند.مامون یک جلسه ی علمی با حضور همه ی علما ونخبگان ترتیب داد.جوان فقیری با چهره ی نحیف  ولباس کهنه ای پایین مجلس نشسته  بود .پاسخ یکی از سوالات  را این جوان داد.مامون گفت آفرین بیا بالا بنشین واورا بین نخبگان قرار داد .سوال دوم راهم کسی نتوانست پاسخ دهد جر او.مامون اورا نزدیک خودش آورد.سوال سوم را هم فقط او جواب داد .مامون اورا کنار خودش آورد وبر همه ی علما ترجیح داد.بعد از جلسه موقع غذا که شد سفره انداختند .ظرفهای شراب راهم آوردند .مامون یک پیاله شراب به او تعارف کردجوان گفت من نه لباس زیبا نه قیافه ی خوبی داشتم آن چیزی که مرا نزد تو آورد عقل و خرد من بود .اما این پیاله عقل مرا می برد ومن ازاین مجلس بیرون باید بروم.دوچیز قدرت تشخیص را از عقل می گیرد 1-هوای نفس 2-شراب.جوانی دیوانه ازمقابل رسول خدا رد می شد مردم گفتند یا رسول الله این جوان عقل ندارد رسول خدا فرمود او بیمار است .کسی دیوانه است که عقل دارد اما این نعمت را در راه گناه صرف می کند.عقل وهوای نفس مقابل هم هستند .هوای نفس همیشه بیدار است  ولی عقل را باید بیدارکرد.مردم جمع شده بودند جوانی وزنه بر داری می کرد پیامبر ازراه رسید مردم گفتند یا رسول الله  قدرت وعظمت را ببینید فرمود بله اما این قدرت واقعی نیست به شما بگویم قدرتمند واقعی کیست ؟آنکه فحش بشنود ولی فحش ندهد.

3-قلب غیر از عقل است کانون احساسات است خدا می گوید ما وحی را به قلب پیامبر فرستادیم یا جایی می گوید قلبهایشان مریض است .کسی درمیان سخنرانی امام علی عرض کرد شما خدا را دیدی فرمود من خدایی را که نبینم نمی پرستم .اوگفت چگونه دیدی فرمود من با قلب ووجودم خدا را دیدم قلب مرکز ابراز احساسات و بغض وحب است.

 

[ جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ ] [ 15:49 ] [ بیات ] [ ]

شانه های آسمان لرزید در سوگ زمین                                    ابرهای مرثیه بارید در این سرزمین

چون شکفته شد تمام بغص عالم در گلو                                      قصه گوی غربت خورشید شد روح الامین

می سراید اشک یک منظومه دلدادگی                                              سرنهاده آه بر زانوی ماتم این چنین

آن شهاب شب شکن مفهوم سبز عاشقی                               هست زینت حلقه ی خوبی و پاکی را نگین

آبروی لحظه ها ،روح بلند کهکشان                                                 هر نگاهی اقتدا کرده به آن قلب حزین

بااسارت طعم آزادی به عالم هدیه کرد                                           راز هایی خفته در آن خطبه های آتشین

ناشکیبی نزد زینب در غل و زنجیر بود                                             او که جاری تر ز باران بود در رگهای دین

از گذر گاه مصیبت با سر افرازی گذشت                                       کوه هم برا ین صلابت می فرستد آفرین

تا ابد تاریخ مدیون حسین و زینب است                                         در حماسه اسوه های اولین و آخرین          سروده :بیات

[ سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:3 ] [ بیات ] [ ]


حسن خلق یعنی روابط اجتماعی خوب با مردم داشتن .شخصی خدمت امام معصوم عرض کرد حسن خلق چیست؟فرمود 3چیزاست 1-بامردم نرم باشید بد خلق وسخت گیر نباشید 2-کلامتان پاکیزه باشد نیش درآن نباشد3- چهره تان شاد باشد اخمو نباشید.درسوره ص در آیه 88خدا سه پیامبر را نام برده وفرموده3پیامبر را یاد کن 1- اسماعیل پسر ابراهیم2-والیسع 3- ذی الکفل که اسمش بشیر است جانشین والیسع است خدا به والیسع خطاب کرد کسی را جانشین تو قرار می دهم که سه ویژگی دارد 1-شبها عبادت می کند 2-روزه می گیرد 3-عصبانی نمی شود وخوش اخلاق است وچون او تعهد کرد این سه شرط را رعایت کند برای همین به او گفتند ذی الکفل یعنی صاحب تعهد.او بیشتر شبها بیدار بود وعبادت می کرد برای همین درروز کمی می خوابید.شیطان گفت من کاری می کنم که او بد اخلاقی کند.در چهره ی انسان درآمدوبه در خانه اش رفت وقتی ذی الکفل خوابش برد دررازد اودرباز کرد .شیطان گفت من از یک آدم ظالم شکایت دارم. پیامبر فرمود برو اورا بیاور تا من اورا نصیحت کنم.شیطان گفت نمی آید.پیامبر گفت انگشتر مرا ببر وقتی آن را ببیند می آید  رفت ودوباره آمد وگفت نمی آید .پیامبر گفت نامه ی مرا با مهر وامضای من ببر حتما می آید رفت وتا پیامبر می خواست کمی بخوابد دوباره آمد وگفت تو باید خودت بیایی .پیامبر دنبالش رفت اما شیطان فرار کرد چون نتوانست این پیامبر راعصبانی کند.کرامت خلق یک درجه بالاتر ازحسن خلق است.ازامام باقر پرسیدندکرامت خلق چیست ؟فرمود آن که به تو ظلم کرده ببخشی.بعداز شهادتهفتمین امام هارون الرشید مامورش جلودی رافرستاد به مدینه وگفت خانه های بنی هاشم راخراب کنید وبرای آنها فقط یک دست لباس بگذارید.جلودی به خانه های آنها حمله کرد تا رسید به خانه ی امام رضا .امام جلوی در ایستاد ند وفرمودند من اجازه نمی دهم وارد شوی گفت من دستور دارم حمله کنم فرمود من قول می دهم همه ی طلاها ووسایل ولباسها را می آورم اما شما وارد خانه نشویداو قبول کرد.امام به زنها فرمود طلاها ووسایل را بیا ورند همه را آوردندواو رفت. مامون که به قدرت رسید وامام رضا ولی عهد شد جلودی به جرم حمله به خاندان بنی هاشم دستگیر شد  .امام رضا به مامون فرمود او به ما بد کرد ولی ما از او گذشتیم چون او مامور بوده .جلودی قبل از اینکه امام این را بفرماید فکر می کرد امام فرمان اعدام اورا می دهد برای همین به مامون گفته بود خواهش می کنم هرچه امام رضا دستور داد شما بر عکس عمل کنید .مامون هم دستور داد جلودی را اعدام کنند وبه او گفت امام بخشش تو را خواسته بود وتواز من خواسته بودی عکس آن عمل کنم پس تو باید اعدام شوی.

[ جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:55 ] [ بیات ] [ ]

امام صادق فرمودند:هیچ پیامبری را خدا مبعوث نکرد مگ اینکه روز غدیر خم را عید گرفت.مسئله ی هدایت انسان در برنامه  سیر الی الله  به دست خداست.چون اسرار خلقت انسان را فقط خدا می داند.در قرآن آمده ای پیامبر بگو خلقت انسان را فقط خدا می داندوهمچنین آمده بگو شرق وغرب عالم مال خداست واوست که هرکس را بخواهد هدایت می کند.درمرتبه ی بعد از خدا هدایت دست کسی است که ازناحیه ی خدا اجازه دارد.ازطرف خدا اسرار خلقت را آموزش دیده باشد.هدف از خلقت رابداندواو کسی نیست جز فرستاده ی خدا.در قرآن می فرماید ای پیامبر تو می توانی  که مردم را به راه مستقیم هدایت کنی  .پس به این شکل نیست که مردم جمع شوند دور هم وکسی را برای هدایت انتخاب کنند.این انتصاب دست خداست.خدادر مورد ابراهیم می فرماید من تورا امام مردم قرار دادم .در سوره ی طه آمده حضرت موسی به خدا عرض می کند خدایا گره های زبانم راباز کن شرح صدر بده ووزیر ومعاونی که هارون برادرم باشد به من عنایت کن .خدا فرمود این درخواست تواجابت شد.حالا تو وبرادرت بروید پیش فرعون پس بگویید ما دو فرستاده ی خداییم.اگر کسی بخواهد هادی مردم باشد باید از طرف خدا باشد.درجریان غدیر که پیامبر دست  علی علیه السلام را بلند می کند از طرف خودش این کار را نمی کند .در سوره مائده آیه ی 65 آمده ای رسول آن چیزی راکه به تو گفته بودم به مردم برسان  بگو اگر نرسانی رسالتت را انجام ندادی.یعنی این کار آخر روح همه ی کارهای تو است پایان بخش کارهای تواست.معلوم می شود ولایت علی روح وباطن دین داری است .آنچه به دین حیات می دهد ولایت امیر المومنین است.دین درروز غدیر هم تمام شد وهم کامل شد چون با ولایت علی ابن ابیطالب موثر شد.

[ جمعه نوزدهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 22:13 ] [ بیات ] [ ]


 حضرت علی در کلمات قصار به فرزندشان امام حسن می فرماید بزرگترین ثروت درزندگی عقل است .درسوره ی ملک آیه 10می فرماید وقتی جهنمیان رابه طرف جهنم می برند ازآنها می پرسند چرا جهنمی شدید می گویند اگر حرف گوش می کردیم عقلمان رابه کار می انداختیم جهنمی نمی شدیم .خداوندکسانی راکه می آمد ند پشت حجره پیامبر وداد می زدند ای پیامبر بیا بیرون برای ما قران بخوان خداوند می فرماید اینها اکثرشان عقل ندارند.اسماعیل پسر امام صادق خدمت امام صادق آمدعرض کرد پولی دارم می خواهم به تاجری که به یمن می خواهد برود بدهم وسود بگیرم .امام وقتی متوجه شدند که آن شخص شراب خوار است  فرمودند این کار را نکن .اسماعیل عرض کرد ما که ندیدیم او شراب خوار است .اما م فرمود ولی مومنین که می گویند .اسماعیل قبول نکرد پولش را دادواوهم همه ی پولهایش را بالا کشید .سال بعد اسماعیل کنار خانه خدا دعا می کرد که خدا پول هایش را برگرداند امام فرمود تو هیچ حقی به گردن خدا نداری  چون سبب اجابت را از بین بردی مگر خدا نفرموده اموالتان را به سفیهان ندهید شرابخوار سفیه است .

[ جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:46 ] [ بیات ] [ ]


حضرت محمد (ص)فرموده اند 1- عاقل در غضب حلیم است 2-هر جا که رغبت ومیل زیاد دارد  میانه رو است 3- دروغ نمی گوید  4- توکل به خدا می کند 5- با مردم مدارا می کند 6- با مردم جدال نمی کند

[ جمعه پنجم آبان ۱۳۹۱ ] [ 21:40 ] [ بیات ] [ ]


خدا در سوره شوری آیه 51 می فرماید آمدن این کتاب برای این است که وجود مبارک پیامبر هدایت کند .در سوره ی انبیا آمده کار امام هدایت به امر است.مقدمه پذیرش هدایت چیست /خدادر سوره نور فرموده اگر اطاعت کنید وجود رسول الله را هدایت را خواهید پذیرفت پس مقدمه هدایت اطاعت است .سوال ؟اطاعت از کجا بوجود آمده درسوره  بقره خدا فرموده اطاعت از طوع به معنی رغبت است با پذیرش قلبی امر خدا را اطاعت کردن .سوال در چه زمانی انسانها مطیع می شوند با رغبت قلبی مقابل امر پروردگار خاضع می شوند.مقدمه خاضع کردن دلها عقل است .کسانیکه عقل را به کار نمی گیرند هدایت الهی را هم نمی پذیرند .رسول الله فرمودند عقل موجب اطاعت خواهد شد.فرمودند آدم عاقل کسی است که مطیع امر  پروردگار باشد.وعاقلترین آدمها مطیع ترین شما است.یکی از اصحاب امام صادق به اسشان عرض کرد اگر شما بفرمایید این انار نیمی حلال ونیمی حرام است من ذره ای تردید نخواهم کرد.امام دوبار فرمودند خدا رحمتت کند .پس هرکس اطاعت کند مشمول رحمت خدا می شود.عقل مطیع امر پروردگار است انسانها را مطیع می کند .هرکس بخواهد از همه ی خلق محترم تر باشد باید از عقلش بیشتر استفاده کند

[ دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱ ] [ 22:27 ] [ بیات ] [ ]

 

مرحوم علامه ی طبا طبا یی درجلد 2المیزان کلمه ی عقل را به معنای عقد معنا کرده است.عقد یعنی گره زدن .چون عقل انسان را به خدا گره می زند.وابستگی هرکس به خدا به اندازه ی عقل اوست.بعضی ها عقل را از عقال به معنی مهار کردن گرفته اند.پیامبر فرمو ده اند:العقل عقال من الجهل.هرچه زشتی در عالم مشاهده می شود سرچشمه اش جهل است وهرچه خیر در عالم مشاهده می شود سرچشمه اش عقل است.کسی که راحت غضب ناک می شود ضعف در قوه ی عقل دارد.عقل وسیله ی خاضع کننده ی وجود انسان در مقابل امر پروردگار است.اولین وجودی که درعالم خلق شده عقل است که حقیقت محمدی صلوات الله است.عقل نماینده رسول الله است.از حضرت رسول خدا در هرانسانی یک نمایندگی باز کرده وآن عقل است.مسکن وجایگاه عقل قلب انسان است ولذا عقل بسیار قابل احترام است.خداوند برای احترام به عقل شرب خمر وموسیقی راحرام کرده است .یاخوردن نان جو وسرکه چون عقل را قوی می کنند مستحب هستند.هیچ بنده ای بی عقل نیست اما بعضی ها از عقل درست استفاده نمی کنند.خدا درسوره انفال آیه 22فرموده بدترین جنبنده ها نزد خدا کسانی هستند که کرند ،لالند،کسانی هستند که عقل رابه کار نمی برندوچون عقل را به کار نمی برند مومن به خدا نمی شوند .سید الشهدا فرموده اند عقل کامل نمی شود مگر با تبعیت از حق
[ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 11:33 ] [ بیات ] [ ]

السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا

روی شهر سبد سبد ستاره بریزید روی پنجره ها نور بپاشید و شهر دل را چراغانی کنید. امروز زمین و آسمان تماشائیست .امروز زمین به آسمان ناز می کند.امروز صدای بال ملائک به گوش می رسد. یا ضامن آهو آمدی تا از سوی مدینه بوی بهشت به مشام برسد.آمدی تا شمیم لبخند رسول خدا را برایمان به ارمغان بیاوری آمدی تا بالهای سفید فرشتگان فرش قدمهایت شود. آمدی تا گرمای معرفت خویش را بر دل های عاشقان بچشانی ای اعجاز مهربانی بر دامن مهرت می آویزیم تا دستانمان را پر از اجابت کنی واز لطف لبریز سازی .

ای سر اپا محبت، ما دل را به ضریحت گره زده ایم نگاه آسمانی ات را از ما دریغ مدار و دست هایمان را بگیر تا تفسیر عشق را دریابیم .

هدیه به پیشگاه نورانی امام رضا صلوات

[ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 11:27 ] [ بیات ] [ ]
 امام رضا
[ جمعه هفتم مهر ۱۳۹۱ ] [ 10:52 ] [ بیات ] [ ]

[ سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:48 ] [ بیات ] [ ]


پیامبر اسلام باصبر وحوصله ومهربانی مردم بدتر از حیوان راتبدیل به آدم کردکه حاضر شدند همه چیزشان رادرراه پیامبر بدهند.آنها می آمدند پیش پیامبر وعرض می کردند همه ی اموال ما دراختیار شماست.آیه نازل شد اینها می گویند هرچه داریم در اختیار شماست به آنها بگومن ازشما پاداش نمی خواهم فقط می خواهم مودت اهل بیتم را از شما می خواهم.درسوره سبا 47پیامبر به مردم بگو اجری که من ازشما خواستم آنهم به نفع خودتان است درسوره فرقان 57 می فرماید بگو پیامبرمن از شما هیچ پاداشی نمی خواهم مگر آن کسانی که می خواهند راه به سمت خدا داشته باشند.یعنی آن ذوی القربی برای خودم نیست بلکه آنها شما را به خدا می رسانند.ذوی القربی موازی با رسالت پیامبر است .علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند مراد از ذوی القربی اهل  بیت است .فخرراضی مفسر مشهور اهل تسنن  وقتی به این آیه می رسد از زمخشری نقل می کند که وقتی این آیه نازل شد مردم خدمت پیامبر آمدند وپرسیدند که این ذوی القربی چه کسانی هستند پیامبر فرمودند حضرت علی وفاطمه ودو فرزند آنها .فخر راضی بعد یک حدیث از پیامبر نقل می کند هرکه بر محبت آل محمد از دنیا برود شهید ،آمرزیده،توبه کننده وبا ایمان کامل از دنیا می رود .ملک الموت حین گرفتن جانش وشب اول قبرش مژده ی بهشت را به او می دهد وخداوند مزارش را زیارت گاه فرشتگان قرار می دهد وهرکه بردشمنی وبغض این خانواده از دنیا برود کافر از دنیا می رود.بوی بهشت رااستشمام نمی کند معلوم است که این محبت ظاهری نیست بلکه رهبری و ولایت حضرت علی در آن نهفته است .

[ سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 20:46 ] [ بیات ] [ ]

[ شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 15:41 ] [ بیات ] [ ]

رسول خدا وقتی به امام حسن نگاه می کرد می فرمود این فرزند من نور چشم من ثمره ی قلب من است هرکس این فرزند را بیازارد مرا آزرده است.ابو هریره از شخصیت های اهل سنت است وبا اینکه با امام حسن رابطه ی خوبی نداشت اما می گفت من هر وقت حسن ابن علی را می بینم یادم می آیدکه درآغوش پیامبر بود .پیامبر گاهی در مسیر های طولانی امام حسن را روی دوش حمل می کرد.رسول خدا به اشکال مختلف  با بوسیدن بوییدن در آغوش گرفتن امام حسن وامام حسین به اصحاب می فهماند که این بزرگواران را باید تکریم کنند.امام مجتبی فرمودند کسی که 3کار را انجام دهد باانبیا وشهدا محشور می شود1-کسی که به درد مردم برسدبا پولش یا باآبرویش یا با حرفش.کسی آمد خدمت امام حسن عرض کرد آقا گرفتارم آقا فرمودمن می توانم هزار درهم به تو کمک کنم یا اینکه در منطقه ی شما یک ناصبی است که به امیر المومنین ناسزا می گوید من می توانم کلمه ای به تو یاد دهم که تو جلوی اورا بگیری.کدام را قبول می کنی .عرض کرد حرف را یادم دهید من جلوی انحراف اورا بگیرم.امام حسن هم آن استدلال را یاد دادند وهم 1000درهم به اودادند.روزی کسی به امام حسن عرض کرد کسی پشت سر شما حرف زده فرمود برای من زحمت ایجاد کردی حالا هم باید برای او طلب مغفرت کنم هم هم برای خودم که توپیش من  سخن چینی کردی  ومن شنیدم..امام حسن می فرمود حلم وبرد باری 5جا خودش را نشان می دهد 1-آدم عزیز باشد وخوارشود2-آدم درست بگوید اما حرفش را قبول نکنند3-مردم را به حق دعوت کند اماآنها تحقیرش کنند4-بدون جرم اذیتش کنند

[ شنبه چهاردهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 22:30 ] [ بیات ] [ ]

 

اولین ویژگی عقل ودرایت ایشان است .درزمان خودش عقل ودرایتش از همه بیشتر بوده 2-توحید حضرت خدیجه قبل از اسلام هیچ گاه بت پرست نبوده وموحد ویکتا پرست بوده3-ولایت مداری-ازهمان ابتدا که رسول خدا حضرت علی را به عنوان جانشین انتخاب کرد حضرت خدیجه گفت من با علی بیعت می کنم4-شجاعت –گاهی خدیجه در بین کوههای مکه دنبال پیامبر می گشت ومی گفت کیست که جای رسول الله رابه من نشان دهد ؟کیست که بهار مرا پیداکند؟بعد پیامبر را می دید که پشت سنگی نشسته وخون از سر ورویش می آید خدیجه می نشست زخمهایش را می بست .اومرتب برای رسول خدا در غار حرا غذا می برد.5-ایثاردرجامعه ای که زن را به حساب نمی آوردند 400مرد زیر دست خدیجه کار می کردند.امااو تمام مال وثروتش را به پیامبر بخشید تا درراه اسلام استفاده کند.زنی با انهمه ثروت با دختر پنج ساله اش درشعب ابی طالب روی خار وخاشاک می خوابید.پیامبر همیشه می فرمود روزی که همه مرا تکذیب می کردند خدیجه مرا تاکید کرد وروزی که کسی به من ایمان نمی آورد او به من ایمان آورد وروزی که همه با من قطع رابطه کردند اومالش را به من بخشید

[ دوشنبه نهم مرداد ۱۳۹۱ ] [ 10:30 ] [ بیات ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

پيوندهای روزانه
امکانات وب